Hladiny vedomia

V priebehu posledných desaťročí došlo k ustáleniu klasifikácie stavov vedomia ako explicitného výrazu funkčného naladenia mozgu a CNS do štyroch základných hladin vedomia BetaAlfaTheta a Delta, vo frekvenčnom rozsahu 0,5 až 40 Hz. V terminológii, počte a hraničných frekvenciách hladin sa z hl'adiska subjektivity a postupujúcemu výskumu prejavujú disproporcie. 

Priemerné frekvenčné hodnoty „spontánneho“ bioelektrického výkonu mozgu sa u dospelého človeka pohybujú v rozmedzí 8 až 12 Hz. Je to akýsi energetický „voľnobeh“ mozgu, získaný spriemerovaním množstva meraní v jednej z najdóležitejších hormonálnych mozgových žliaz, hypotalame. Vyššie hodnoty nad 14 Hz považujeme za stav nabudenia, vzruchu (excitácie), nižšie hodnoty pod 8 Hz ako stav útlmu (inhibície). Okrem hypotalamu je v mozgu viacero centier podiel'ajúcich sa na transfere bioelektriny. V prvom rade sú to zmyslové centrá analyzujúce signály zo zmyslových receptorov. Stimulácia zmyslového orgánu nabudí nervovú dráhu a príslušné mozgové centrum, deaktivácia navodí útlm. Zatvorením očí sa v krátkom čase myseľ stíši a mozog sa preladí na neutrálny výkon 10 až 12 Hz hladiny Alfa. V prípade aktivácie zrakového vnemu sa aferenčné centrum zraku v mozgovej kôre okamžite preladí na vyšší výkon 16 a viac Hz. Tento vzruch sa s postupom spracovávania informácie rozšíri v postupných vlnách aj na iné centrá mozgu. V konečnom dósledku v mozgu prevládne jednotiaca frekvenda 40 Hz, znak účasti vedomia. Bioelektrickú aktivitu vykazuje mozog po celý čas existencie jedinca, vrátane prenatálneho vývoja, až do štádia klinickej smrti. Je prejavom jeho funkčnosti, komunikácie, života. Jej amplitúdová úroveň sa v róznych oblastiach a subcentrách mozgu líši v závislosti od úrovne excitácie. Konkrétne frekvenčné pásma bioelektrických aktivit mozgu sa vyznačujú špecifickými vzťahmi bioelektrických parametrov k psychoemocionálnym stavom vedomia, emocionálnym reakciám a náladám, podmieňujúcim správanie jedinca...

(ZOHAR, D.- MARSHALL, L, 2000)

Tu si môžete vypočuť frekvencie jednotlivych stavov vedomia!

mynoise.net/NoiseMachines/binauralBrainwaveGenerator.php

 

 

 

Zdroj:neurologie-v-edukacii.axweb.sk